Odchylenie standardowe

Category: Która Jest
17 lutego 2021

Co to jest odchylenie standardowe?

Ze statystycznego punktu widzenia odchylenie standardowe zbioru danych jest miarą wielkości odchyleń między wartościami obserwacji zawartych w zbiorze danych. Z finansowego punktu widzenia odchylenie standardowe może pomóc inwestorom oszacować, jak ryzykowna jest inwestycja i określić ich minimalny wymagany zwrot. Ryzyko i zwrot W inwestowaniu ryzyko i zwrot są silnie skorelowane. Większe potencjalne zwroty z inwestycji zwykle idą w parze ze zwiększonym ryzykiem. Różne rodzaje ryzyka obejmują ryzyko specyficzne dla projektu, ryzyko branżowe, ryzyko konkurencji, ryzyko międzynarodowe i ryzyko rynkowe. na inwestycji.

Obliczanie odchylenia standardowegoOdchylenie standardowe zbioru danych możemy znaleźć za pomocą następującego wzoru:

 • Ri – zwrot obserwowany w jednym okresie (jedna obserwacja w zbiorze danych)
 • Ravg – średnia arytmetyczna Podstawowe pojęcia statystyki dotyczące finansów Dokładne zrozumienie statystyki jest niezwykle ważne, abyśmy mogli lepiej zrozumieć finanse. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu obserwowanych zwrotów n – liczba obserwacji w zbiorze danychKorzystając z powyższego wzoru, obliczamy również analizę wariancji Analiza wariancji Analiza wariancji może być podsumowana jako analiza różnicy między liczbami planowanymi i rzeczywistymi. Suma wszystkich odchyleń daje obraz ogólnej zawyżonych lub słabych wyników w danym okresie sprawozdawczym. Dla każdej pozycji firmy oceniają jej korzystność, porównując rzeczywiste koszty, które są kwadratem odchylenia standardowego. Równanie do obliczania wariancji jest takie samo, jak to podane powyżej, z tą różnicą, że nie bierzemy pierwiastka kwadratowego.

  Przykład odchylenia standardowegoInwestor chce obliczyć odchylenie standardowe dla swojego portfela inwestycyjnego w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Poniżej znajduje się kilka historycznych danych dotyczących zwrotu:

  Pierwszym krokiem jest obliczenie Ravg, która jest średnią arytmetyczną:

  Średnia arytmetyczna zwrotów wynosi 5,5% .

  Następnie możemy wprowadzić liczby do wzoru w następujący sposób:

  Odchylenie standardowe zwrotów wynosi 10,34% .

  W ten sposób inwestor wie teraz, że zwroty z jego portfela wahają się o około 10% miesiąc do miesiąca. Informacje te mogą posłużyć do modyfikacji portfela w celu lepszego nastawienia inwestora do ryzyka.

  Jeśli inwestor lubi ryzyko i czuje się swobodnie, inwestując w papiery wartościowe o wyższym ryzyku i wyższej stopie zwrotu, a także toleruje wyższe odchylenie standardowe, może rozważyć dodanie niektórych akcji o małej kapitalizacji lub obligacji o wysokiej rentowności. I odwrotnie, inwestor, który jest bardziej niechętny ryzyku, może nie czuć się komfortowo z tym odchyleniem standardowym i chciałby dodać bezpieczniejsze inwestycje, takie jak akcje o dużej kapitalizacji lub fundusze wspólnego inwestowania.

  Rozkład normalny zwrotówTeoria rozkładu normalnego stwierdza, że ​​w dłuższej perspektywie zwrot z inwestycji spadnie gdzieś na odwróconej krzywej w kształcie dzwonu. Rozkłady normalne wskazują również, jaka część obserwowanych danych będzie mieścić się w pewnym zakresie:

  • 68% zwrotów będzie mieścić się w granicach 1 odchylenia standardowego średniej arytmetycznej
  • 95% zwrotów będzie się mieścić w 2 odchyleniach standardowych średniej arytmetycznej99% zwrotów będzie mieściło się w 3 odchyleniach standardowych średniej arytmetycznejPoniższa grafika ilustruje tę koncepcję:

   W związku z tym odchylenia standardowe są bardzo przydatnym narzędziem do ilościowego określania, jak ryzykowna jest inwestycja. Aktywne monitorowanie odchyleń standardowych portfela i dokonywanie korekt pozwoli inwestorom dostosować swoje inwestycje do ich osobistego podejścia do ryzyka.

   Więcej zasobówCFI oferuje Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby dowiedzieć się więcej na temat pokrewnych tematów, zapoznaj się z następującymi zasobami:

   • Analiza odgórna Analiza odgórna Analiza odgórna rozpoczyna się od analizy wskaźników makroekonomicznych, a następnie przeprowadza bardziej szczegółową analizę sektorową. Dopiero potem zanurzają się w indywidualność
   • Analiza techniczna: przewodnik dla początkujących Analiza techniczna – przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidzenia przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.Średnia geometryczna Średnia geometryczna Średnia geometryczna to średni wzrost inwestycji obliczony przez pomnożenie n zmiennych, a następnie obliczenie n pierwiastka kwadratowego. To jest średni zwrotPodstawowe pojęcia statystyczne dotyczące finansów Podstawowe pojęcia statystyczne dotyczące finansów Dogłębne zrozumienie statystyki jest niezwykle ważne, abyśmy mogli lepiej zrozumieć finanse. Ponadto koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu