Formuła NPV

17 lutego 2021

Co to jest wzór NPV?

Formuła NPV to sposób obliczania wartości bieżącej netto (NPV) szeregu przepływów pieniężnych w oparciu o określoną stopę dyskontową. Formuła NPV może być bardzo przydatna do analizy finansowej i modelowania finansowego przy określaniu wartości inwestycji (firma, projekt, inicjatywa oszczędnościowa itp.).

Poniżej znajduje się ilustracja wzoru NPV dla pojedynczego przepływu pieniężnego. Przepływ pieniężny. Przepływ pieniężny (CF) to wzrost lub spadek ilości pieniędzy, które posiada firma, instytucja lub osoba fizyczna. W finansach termin ten jest używany do opisania kwoty gotówki (waluty), która jest generowana lub konsumowana w danym okresie. Istnieje wiele rodzajów mukowiscydozy.

Wartość bieżąca netto dla serii przepływów pieniężnychW większości przypadków analityk finansowy musi obliczyć bieżącą wartość netto serii przepływów pieniężnych. Prognozowanie przepływów pieniężnych Ten artykuł dotyczący prognozowania przepływów pieniężnych jest ostatnią częścią czterostopniowego modelu prognozowania finansowego w programie Excel. , a nie tylko jeden indywidualny przepływ gotówki. Formuła działa w ten sam sposób, jednak każdy przepływ gotówki musi zostać zdyskontowany indywidualnie, a następnie wszystkie są sumowane.

Oto ilustracja serii dyskontowanych przepływów pieniężnych:

Jaka matematyka kryje się za formułą NPV?

Oto wzór matematyczny służący do obliczania bieżącej wartości pojedynczego przepływu środków pieniężnych.

NPV = F / [(1 + i) ^ n]

Jak korzystać ze wzoru NPV w programie ExcelWiększość analityków finansowych nigdy nie oblicza bieżącej wartości netto ręcznie ani za pomocą kalkulatora, zamiast tego używa programu Excel.

= NPV (stopa dyskontowa, seria przepływów pieniężnych)

(Zobacz zrzuty ekranu poniżej)

Przykład użycia funkcji NPV:

Krok 1 : Ustaw stopę dyskontową w komórce.

Krok 2: Ustal serię przepływów pieniężnych (muszą znajdować się w kolejnych komórkach).

Krok 3 : Wpisz „= NPV („ i wybierz stopę dyskontową , a następnie wybierz komórki przepływów pieniężnych i„) .

Gratulacje, teraz obliczyłeś aktualną wartość netto w programie Excel!

Jeśli chcesz być bardzo dokładny w swoich obliczeniach zdecydowanie zaleca się użycie XNPV zamiast zwykłej funkcji .

Aby dowiedzieć się, dlaczego przeczytaj przewodnik CFI dotyczący XNPV vs NPV w programie Excel .

Wyjaśnienie wideo formuły NPVPoniżej znajduje się krótkie wideo wyjaśniające, jak działa formuła, w tym szczegółowy przykład z ilustracją, w jaki sposób przyszłe przepływy pieniężne zostaną zdyskontowane z powrotem do teraźniejszości.

Modelowanie DCFGłównym zastosowaniem formuły NPV jest modelowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w programie Excel. W modelach DCF Bezpłatny przewodnik po modelach DCF Model DCF to specyficzny rodzaj modelu finansowego używanego do wyceny firmy. Model jest po prostu prognozą nielewarowanych wolnych przepływów pieniężnych firmy, które analityk prognozuje dla trzech sprawozdań finansowych firmy. Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i zestawienie przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia dotyczą przyszłości i obliczają wolne przepływy pieniężne firmy do wyceny firmy Bezpłatne przewodniki po wycenie, aby nauczyć się najważniejszych pojęć we własnym tempie. W tych artykułach nauczysz się najlepszych praktyk wyceny przedsiębiorstw oraz tego, jak wycenić firmę za pomocą analizy porównawczej firmy, modelowania zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),oraz transakcje precedensowe, stosowane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału (FCFF). Dodatkowo wartość końcowa Wartość końcowa Wartość końcowa jest używana do wyceny firmy. Wartość końcowa istnieje poza okresem prognozy i zakłada kontynuację działalności przez spółkę. jest obliczana na koniec okresu prognozy. Każdy z przepływów pieniężnych w prognozie i wartości końcowej jest następnie dyskontowany z powrotem do teraźniejszości przy użyciu stopy wymaganej stopy wzrostu Definicja wymaganej stopy zwrotu, zwana również minimalną akceptowalną stopą zwrotu (MARR), to minimalna wymagana stopa zwrotu lub docelową stopę procentową, jaką inwestorzy oczekują od inwestycji. Stawka jest określana na podstawie oceny kosztu kapitału, związanego z tym ryzyka, aktualnych możliwości ekspansji biznesowej, stóp zwrotu z podobnych inwestycji,i inne czynniki średniego ważonego kosztu kapitału firmy (WACC WACC WACC to średni ważony koszt kapitału firmy i reprezentuje jej mieszany koszt kapitału, w tym kapitał własny i zadłużenie. Formuła WACC to = (E / V x Re) + (( D / V x Rd) x (1-T)). Ten przewodnik zawiera przegląd tego, czym jest, dlaczego jest używany, jak to obliczyć, a także zawiera kalkulator WACC do pobrania).

Poniżej znajduje się przykład modelu DCF z jednego z kursów modelowania finansowego CFI.

Więcej przydatnych zasobówDziękujemy za przeczytanie tego przewodnika dotyczącego obliczania bieżącej wartości netto. Misją CFI jest pomoc każdemu w zostaniu światowej klasy analitykiem finansowym. Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją karierę, te dodatkowe środki finansowe będą bardzo pomocne:

  • Formuła XNPV w Excelu
  • Przeprowadzić mnie przez model DCF Przeprowadzić mnie przez DCF Pytanie, przeprowadzić mnie przez analizę DCF jest powszechne w wywiadach z bankowością inwestycyjną. Dowiedz się, jak odpowiedzieć na pytanie, korzystając ze szczegółowego przewodnika po odpowiedziach CFI. Zbuduj 5-letnią prognozę nielewarowanych wolnych przepływów pieniężnych, oblicz wartość końcową i zdyskontuj wszystkie te przepływy pieniężne do wartości bieżącej za pomocą WACC.Metody wyceny Metody wyceny Przy wycenie spółki kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i precedensowePrzewodnik po modelowaniu DCF Szkolenie modelu DCF Bezpłatny przewodnik Model DCF to szczególny rodzaj modelu finansowego używanego do wyceny firmy. Model jest po prostu prognozą niezlewarowanych wolnych przepływów pieniężnych firmyTechniki wycenyPoznaj najważniejsze techniki wyceny na kursie wyceny przedsiębiorstw CFI!

    Instrukcja krok po kroku, jak profesjonaliści na Wall Street cenią firmę.

    łatwy sposób dzięki szablonom i instrukcjom krok po kroku!