Czyj podpis powinien znajdować się na wekslu hipotecznym?

17 lutego 2021

Rola kredytodawców hipotecznych

W przypadku wykorzystania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości pożyczkobiorca uczestniczy w spotkaniu zamykającym, aby podpisać dokumenty pożyczki dostarczone przez pożyczkodawcę. Być może najważniejszym dokumentem z całej paczki jest weksel. Dokument ten stanowi dowód, że pożyczono pieniądze, a pożyczkobiorca obiecuje spłacić je zgodnie z ustaleniami. Weksel musi posiadać podpisy pożyczkobiorców odpowiedzialnych za pożyczkę.

Weksel własny

Weksel hipoteczny zawiera kluczowe informacje – zaangażowane strony, kwotę zadłużenia, warunki spłaty oraz wszelkie obowiązujące klauzule. Stronami są pożyczkodawca i pożyczkobiorca, zwany także przyrzeczeniem i poręczycielem. Kwota zadłużenia to po prostu pożyczona kwota, a warunki spłaty określają stopę procentową i długość okresu spłaty. Klauzule zawierają ważne informacje dotyczące zabezpieczenia, opłat za zwłokę i wyjątków związanych z terminem sprzedaży.

Indywidualne podpisy

Jedna lub więcej osób może być wymienionych jako pożyczkobiorcy kredytu hipotecznego. Każda osoba ubiegająca się o hipotekę jest wymieniona na wekslu jako weksel i musi ją podpisać. Na przykład, jeśli kupujesz dom jako jedyną i oddzielną nieruchomość, na notatce musi znajdować się tylko Twój podpis. Jeśli ty i inna osoba, na przykład współmałżonek, kupicie razem dom, muszą pojawić się oba twoje podpisy. Notariusz będzie świadkiem podpisu, a także podpisze i opieczętuje notatkę.

Współsygnatariusz

Jeśli współsygnatariusz jest używany do uzyskania zgody na kredyt hipoteczny, nie ma on takich samych uprawnień jak współkredytobiorca. Kredyt i dochód współsygnatariusza są wykorzystywane do zatwierdzania pożyczki, ale w rzeczywistości nie jest on właścicielem nieruchomości. Jeśli właściciel nie spłaci pożyczki, pożyczkodawca może odebrać pożyczkę od współsygnatariusza. Dlatego też współsygnatariusz musi również podpisać weksel.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to osoba wyznaczona do zajmowania się różnymi obowiązkami związanymi z życiem innej osoby lub transakcjami biznesowymi. Ludzie często decydują się na skorzystanie z pełnomocnictwa, jeśli mają problemy zdrowotne lub wyjeżdżają z kraju na dłuższy czas. Pełnomocnictwo jest prawnie ustanowione na podstawie dokumentu pełnomocnictwa, które należy złożyć do protokołu. Umowa pełnomocnictwa ogólnego pozwala wyznaczonemu pełnomocnikowi na kupno i sprzedaż nieruchomości oraz dokonywanie innych czynności bankowych. Jeśli korzystasz z pełnomocnictwa do zakończenia procesu kredytu hipotecznego, podpisze notę ​​w Twoim imieniu, ale pożyczkodawca będzie musiał zweryfikować dokumenty pełnomocnictwa.

Spółki lub korporacje z ograniczoną odpowiedzialnością

Małe firmy, takie jak LLC, i większe korporacje również od czasu do czasu kupują nieruchomości. Ponieważ jedna strona nie będzie odpowiedzialna za spłatę pożyczki, wymagania dotyczące podpisu dla tych transakcji są specyficzne dla firmy. Tworząc spółkę LLC lub korporację, przygotowują one artykuły wyjaśniające strukturę firmy i przyznające członkom określone obowiązki. Niektóre z tych obowiązków obejmują podpisywanie dokumentów pożyczki i są zwykle zarezerwowane dla wyższych rangą członków firmy. Pożyczkodawca będzie potrzebował kopii artykułów do sporządzenia dokumentów pożyczki. Wymienione osoby podpiszą się w imieniu firmy.